فهرست برنامه های مجازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مناسبت بزرگداشت پژوهش و فناوری در سال 1400 در این فایل به اطلاع می رساند.