.Drmazloom1

جهانا چه بی مهر و بدخو جهانی
بی مهری بالاتر از این که هر روز گلی از این بوستان به غارت می‌رود و جایش در کنار یاران خالی می‌ماند وهمگان را به سوگ می‌نشاند.
جهان بی مهر یکی دیگر از خوبان دانشکده را از ما گرفت. دکتر مظلوم خراسانی استاد گروه علوم اجتماعی هم با جهان بی مهر بدرود گفت. این ضایعه را به خانواده محترم ایشان و به دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی و جامعه دانشگاهی به طور عام تسلیت می گوییم. برای روان آن تازه گذشته آرامش و برای خانواده و فرزندان ایشان شکیبایی آرزو داریم.

دکتر محمّد جعفر یاحقی

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی