1

 

جناب آقای دکتر حسنی رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی به همراه جناب آقای دکتر زرقانی معاون محترم آموزشی و جناب آقای موسوی مدیر محترم امور عمومی از برگزاری جلسات امتحان بازدید به عمل آوردند.

امتحانات پایان نیسمال دوم 1400-1401 پس از چندین نیمسال که به صورت مجازی برگزار می‌شد در این نیمسال با همت و تلاش کارشناسان آموزشی دانشکده و همکاری اعضای محترم هیأت علمی و مدرسان محترم و کارکنان بخش اداری دانشکده در کمال نظم و آرامش برگزار می‌شود.

2

3

4