6

با توجه به تبصره 1 ماده 55 آیین­ نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد روزهای ذیل که حد واسط تعطیلات رسمی کشور می‌باشد، تعطیل اعلام می‌شود:

  • شنبه 18 تیرماه 1401
  • شنبه و یکشنبه 25 و 26 تیرماه 1401
  • شنبه 15 مرداد 1401