1

اولین روز از آزمون سراسری ورودی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی در صبح روز پنج‌شنبه 1401/10/29 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی برگزار شد.  1000 نفر از داوطلبان گروه علوم تجربی در این حوزه امتحانی با یکدیگر به رقابت پرداختند. گفتنی است 1000 نفر از داوطلبان گروه علوم ریاضی و فنی در روز جمعه  30 دی ماه 1401 در این حوزه امتحانی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

2

4

5

6

8

11

10

12

14

15