دكتر شيما ابراهيمي استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي و دانشجوي دكتري ايشان خانم زهرا جهاني با پژوهشي تحت عنوان «معرفي الگوي زبامغز به عنوان روشي مناسب در بازنويسي داستان‌هاي مثنوي معنوي براي نوجوانان» در بيست و چهارمين جشنواره بين‌المللي قصه‌گويي شركت كردند و اثر پژوهشي آنان به عنوان سه اثر برگزيدۀ بخش علمي اين جشنواره انتخاب شد.

در اين پژوهش با توجه به اهميت مسئلۀ هويت‌يابي در دوران نوجواني و گنجايش داستان‌هاي مثنوي معنوي در اين امر و همچنين عطف به اهميت توجه به ويژگي‌ها و نيازهاي نوجوانان براي درك بهتر اين داستان‌ها، الگوي زبامغز به عنوان روشي مؤثر در بازنويسي داستان‌هاي مثنوي معنوي معرفي شده است.

جشنواره بين‌المللي قصه‌گويي همه ساله توسط كانون فرهنگي پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار مي‌شود  و بيست و چهارمين دوره آن با شعار «قصه صداي زندگي است» در شهر يزد برگزار شد كه مخاطبان بسياري از كشورهاي مختلف در ان شركت داشتند.

https://www.kanoonnews.ir/news/321943/پخش-زنده-برنامه-هاي-جشنواره-قصه-گويي-