به اطلاع مي رساند فراخوان اول در خصوص دوره پسادكتري تحقيقات كاربردي موضوع بند 3-2 از ماده 3 آيين‌نامه جذب و بكارگيري محققان پسادكتري، اجرايي گرديده است. متقاضيان اين دوره مي‌توانند با مراجعه به بخش قوانين و آيين نامه هاي سامانه (postdoc.atf.gov.ir)، ابتدا آيين‌نامه جذب و بكارگيري محققان پسادكتري شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري را مطالعه نموده و در صورت داشتن شرايط مندرج در آيين‌نامه، بر روي آيكون دوره پسادكتري تحقيقات كاربردي كليك نمايند و نسبت به ثبت نام و تكميل فرآيند درخواست و ارسال مدارك و مستندات لازم، اقدام نمايند.

مدت ارسال در فراخوان اول تا 1402/06/30 بوده و درخواست‌هايي كه تا تاريخ مذكور ارسال نهايي نشوند، ورود آنها در فرآيند بررسي اين فراخوان امكانپذير نمي‌باشد.