3

​جلسه هم انديشي شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه فردوسي مشهد و كارگروه امر به معروف و نهي از منكر دانشكده ادبيات و علوم انساني  در روز چهارشنبه 1402/5/25 ساعت 7 صبح در محل دانشكده ادبيات با حضور اعضا و با محوريت بررسي راهكارهاي اجرايي شيوه نامه ارتقاي عفاف و حجاب برگزار گرديد.

 

 

1 

2