1

دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی ناحیه 2 اردبیل در روز یکشنبه 29 مردادماه 1402 بازدید علمی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی داشتند که در این بازدید علمی خانم علی‌احمدی کارشناس آموزشی گروه زبان و ادبیات فارسی توضیحاتی را در مورد ظرفیت‌ها و رشته‌های موجود در دانشکده ارائه دادند. دانش‌آموزان در این بازدید علمی با بخش‌های مختلف کتابخانه دانشکده آشنا و از توضیحات سرکار خانم عادلی کارشناس محترم کتابخانه بهره مند شدند. همچنین آزمایشگاه‌های گروه جغرافیا مورد بازدید این دانش آموزان قرار گرفت و در آزمایشگاه ژئومورفولوژی جناب آقای دکتر مسعود مینائی عضو محترم هیأت علمی گروه جغرافیا توضیحات تخصصی در مورد رشته جغرافیا برای این دانش‌آموزان ارائه فرمودند

 2

 3

 4

 6

 7