tafahomnameh

تفاهم‌نامه همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه موصل و میسان عراق به منظور تحقق منافع مشترک میان دو کشور در زمینه‌های علمی،آموزشی و پژوهشی در روز سه‌شنبه مورخ 1402/07/18 امضا شد. 

tafahomname2