دکترعذرا قندهاریون

دانشیار، گروه زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Azra Ghandeharion

Associate Professor, Department of English
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805241    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • Discourse in Popular Culture
  • مطالعات فرهنگی
  • مطالعات فیلم
  • Deconstruction, New Historicism
  • ادبیات تطبیقی

Areas of Research and Experties

  • Comparative Cultural Studies
  • Cultural Studies
  • Adaptation and Advertisement Studies
  • Otherness and Dialogism
  • Comparative Literature

Under Construction

 در حال ساخت