اعضای هیئت علمی گروه زبانشناسی

m

دکتر محمدرضا پهلوان نژاد 

گروه زبانشناسی -دانشیار

pahlavan.profcms.um.ac.ir

m

دکتر اعظم استاجی 

گروه زبانشناسی - دانشیار

estagi.profcms.um.ac.ir

m

دکتر علی علیزاده

گروه زبانشناسی -دانشیار

alalizadeh.profcms.um.ac.ir

دکتر سید محمد حسینی معصوم

hosaini masomگروه زبانشناسی - دانشیار

http://prof.um.ac.ir/hosseinimaasum

m

دکتر شهلا شریفی 

گروه زبانشناسی -دانشیار

sh-sharifi.profcms.um.ac.ir

m

دکتر علی ایزانلو

گروه زبانشناسی - استادیار

aliizanloo.profcms.um.ac.ir