دکتر زهرا اختیاری

دانشیار، گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Zahra Ekhteyari

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805215    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • نقد و شرح متون ادب فارسی
  • تصحیح متن و نسخه شناسی
  • ادبیات عصر صفویه

Areas of Research and Experties

  • Critique and description of Persian literature texts
  • edition and codicology
  • Persian literature in Safavid period

Under Construction

باسمه تعالی
زهرا اختیاری
دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه فردوسی، سال 1377-1371
کارشناسی ارشد = دانشگاه مدرس تهران، 1370-1366 معدل الف
کارشناسی = دانشگاه فردوسی، 1366- 1362 معدل الف

نویسندۀ دو کتاب:
واژه نامۀ گویش خانیک
زبان و فرهنگ مردم خانیک
مصحح و شارح کتاب¬های:
ترجمۀ اربعین حدیث در شأن حضرت علی، علیه السلام. چاپ اول و دوم.
لیلی و مجنون قاسمی گنابادی
زبدةالاشعار قاسمی گنابادی
مقالات
سی مقاله علمی–پژوهشی داخلی و خارجی چاپ شده که نویسندۀ چهارده مقاله، به¬تنهایی خودم هستم.
یک مقاله در نشریه علمی.
24 مقاله و خلاصه مقاله همایشی.
برگزاری بیست جلسه کارگاه آیین نگارش و گزارش نویسی حضوری
برگزاری دوازده جلسه کارگاه آیین نگارش و گزارش نویسی و نامه نگاری مجازی
عضو هیأت تحریریه نشریه پژوهشهای ادبی و بلاغی دانشگاه پیام نور.
راهنمای هشت رسالۀ دکتری و حدود 25 پایان نامه.
داور بیش از هشت رساله دکتری
داور دهها مجله علمی - پژوهشی.
داور سال کتاب خراسان چند دوره.
داور چند کتاب.
عضو شواری فرهنگی ارتقا هیات علمی دانشکده از فروردین ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۵.
عضو شواری فرهنگی دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی از سال ۱۳۸۹
زمینه های تحقیق
نقد و شرح متون فارسی کلاسیک، تصحیح متون، ادبیات دورۀ صفویه.