ارتقاء خانم دکتر آذر زرین به مرتبۀ دانشیاری

مشاهده امتیازات

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ارتقاء آقای دکتر حمدالله سجاسی قیداری به مرتبۀ دانشیاری

مشاهدۀ امتیازات

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ارتقاء آقای دکتر مجید فولادیان به مرتبۀ دانشیاری

مشاهدۀ امتیازات

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ارتقاء آقای دکتر محمّدرضا فارسیان به مرتبۀ استادی

مشاهدۀ امتیازات

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ارتقاء آقای دکتر مسعود خوش‌سلیقه به مرتبۀ استادی

 مشاهدۀ امتیازات


 

ارتقاء آقای دکتر مسعود مینائی به مرتبۀ دانشیاری

    مشاهدۀ امتیازات


 

ارتقاء آقای دکتر حسین اکبری به رتبۀ دانشیاری

   مشاهدۀ امتیازات


 

ارتقاء آقای دکتر محمودرضا قربان صباغ به مرتبۀ دانشیاری

   مشاهدۀ امتیازات