آموزش عالی آزاد، آموزشی غیر رسمی و بالاتر از سطح متوسطه است که در قالب آموزشهای تخصصی و کاربردی کوتاه مدت و میان مدت اجرا میشود.

 

 اهداف آموزشهای عالی آزاد:

آموزشهای عالی آزاد به منظور تامین اهداف زیر برگزار میشود:

1-    کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه

2-    ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی

3-    تعمیم  و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی 

4-    کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی

5-    ارائه آموزشهای مداوم برای دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

 

  ویژگیهای آموزشهای عالی آزاد:

ویژگیهای منحصر به فرد آموزش عالی آزاد در کشور عبارتند از:

1-  وجود زیر ساختهای مناسب قانونی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور گسترش این گونه آموزشها

2-  عدم الزام به شرکت در آزمون ورودی برای داوطلبان

3-  انعطاف پذیری سرفصل و عناوین آموزشها

4-  امکان ارایه مباحث کاربردی و آزمایشگاهی متناسب با نیازهای متغیر و به روز جامعه

5- امکان ارایه آموزشهای تکمیلی دانشگاهی در قالب دورههای با مدت زمانی متفاوت مانند دورههای میان مدت، دورههای کوتاه مدت، سمینارها و کارگاههای آموزشی

6-  امکان بهره برداری از نیروهای خبره و مستعد خارج از بدنه علمی دانشگاه که دارای صلاحیت تدریس در عرصه آموزش عالی آزاد باشند

7-  امکان پیاده سازی دورههای آموزشی مشابه نمونه های خارجی و یا براساس استانداردهای بین المللی

 

انواع آموزشهای عالی آزاد:

آموزش عالی آزاد شامل موارد زیر است:

1-    آموزشهای حرفهای و تخصصی مورد نیاز سازمانها، نهادها و صنایع

2-    بازآموزی و آموزشهای تکمیلی برای دانش آموختگان

3-    آموزشهای تکمیلی برای دانشجویان

4-    آموزشهای ضمن خدمت مدیران و کارکنان سازمانهای دولتی و غیر دولتی

5-    آموزشهای تخصصی مورد نیاز بازار کار و جامعه

6-    آموزشهای عمومی شهر و شهروند

 

شیوه های اجرای آموزشهای عالی آزاد:

آموزش‌های عالی آزاد می‌تواند به سه شیوه برگزار گردد:
-  سمینار
 - کارگاه
-  دوره (کوتاه مدت / میان مدت / بلندمدت)
دوره‌هاي آموزشي مي‌تواند بصورت حضوري يا غيرحضوري ارائه گردند.

 

صدور گواهی و گواهینامه:

صدور هر نوع گواهی یا گواهینامه صرفاً بر عهده کالج دانشگاه فردوسی مشهد خواهد بود.