نحوه برگزاری دوره / کارگاه:

  • دریافت فرم پیشنهاد دوره از دفتر آموزش عالی آزاد دانشکده
  • تکمیل کردن فرم پیشنهاد دوره و عودت دادن فرم به دفتر آموزش عالی آزاد
  • تصمیم گیری درباره دوره پیشنهاد شده در کمیته آموزش عالی آزاد دانشکده
  • پس از تصویب در کمیته آموزش ارسال برای تایید در کالج دانشگاه
  • در صورت تایید در کالج دانشگاه شروع ثبت نام (هرگونه پوستر و تبلیغاتی حتما باید توسط کارشناس آموزش عالی آزاد تایید شود.)