• دوره های ترمیک زبان عمومیسطوح Elementryتا Advanced
 • تربیتمدرس زبان انگلیسیTTC
 • آمادگی آزمون هایTELP-TOLIMO-MSRT
 • مکالمهانگلیسیسطح متوسطه
 • آموزشزبان آلمانی ( A1-A2-B1-B2-C1-C2)
 • آموزشزبان اسپانیایی ( A1-A2-B1-B2-C1-C2)
 • آموزش زبان ترکی- استانبولی  ( A1-A2-B1-B2-C1-C2)
 • آموزش زبان ژاپنی  ( A1-A2-B1-B2-C1-C2)
 • آموزش زبان فرانسه ( A1-A2-B1-B2-C1-C2)
 • دوره های تخصصی آمادگی IELTS-pre-IELTS  
 • آمادگیو کسب مهارت جهت شرکت در آزمون بسندگیعربی
 • آموزشزبان روسی(مقدماتی- متوسطه- پیشرفته)
 • مکالمهعربیسطوح مقدماتی تا پیشرفته
 • آمادگی دوره دکتری زبان و ادبیات عربی