مسئول آموزش های عالی آزاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی:

 

Masoud Minaei

دکتر مسعود مینائی

05138805255

 

کارشناسان:

خانم نجمه پیوندی

05138806751

09338212880

خانم زهرا شیرزاد

09157637062