تماس با ما :
 مسئول آموزش های عالی آزاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی:

Masoud Minaei

دکتر مسعود مینائی: 05138805255

کارشناسان:

خانم نجمه پیوندی    05138806751 - 09338212880

خانم زهرا شیرزاد: 09157637062

نشانی پستی : مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه اول، دفتر آموزشهای عالی آزاد

 ایمیل: