گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير 2

تاريخ شفاهي يكي از شيوه هاي پژوهش در  تاريخ است كه به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه ها، شنيده ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد و عكس ها بخش جدايي ناپذير اين شيوه تاريخي مي باشد كه براي مستند سازي تاريخ شفاهي كمك شاياني مي كنند.

تا دهه‌هاي پيش تاريخ‌نگاري نوشته‌مدار‌ و بر اساس اسناد مكتوب بود اما با بازبيني اين مساله و بهره‌گيري از تاريخ شفاهي و استفاده از اسنادي مانند عكس، تاريخ‌نگاري را دچار دگرگوني كرد. عكس، تصوير و اشيا امروزه تاثير بسياري در تاريخ‌نگاري دارد.

در تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه بزرگي همچون دانشگاه فردوسي مشهد قطعا عكسها و اسناد نقش غير قابل انكاري دارند. در اين  ميان دانشكده ادبيات و علوم انساني با قدمتي بالغ بر 60 سال فعاليت آموزشي بعنوان يك رويداد تاريخي مطرح در تحولات معاصر كشور و شهر مشهد جاي پرداختن مورخان حوزه تاريخ شفاهي مي باشد.

بررسي و ضبط و جمع آوري خاطرات و نظرات درس آموختگان اين مركز علمي از زبان مرتبطين با دانشكده در حوزه­هاي مختلف آن از اساتيد تا دانشجويان ـ كه بعضي درگذشته­ اند و يا اكنون به طور متوسط بيش از هفتاد سال از عمرشان گذشته و در قيد حيات هستند ـ ضرورتي است كه بايد هر چه زودتر به آن پرداخته شود.

بنابراين با توجه اينكه از نسل هاي اول دانش آموختگان و اساتيد و مرتبطين با دانشكده ادبيات هيچ خاطره و سند مكتوب جامعي كه ابعاد مختلف را در نظر بگيرد، باقي نمانده و تاكنون هيچ فرد و يا نهادي به تدوين جامع آن نپرداخته است؛ به نظر مي­ رسد با توجه به كهولت سن كثيري از اين عزيزان، با تكيه بر روش تاريخ شفاهي و گردآوري و تدوين اسنادي اين ميراث ارزشمند، مي توان به اين  ضرورت پاسخ متناسبي ارائه نمود.

در پاييز سال جاري فرصتي دست داد تا در غالب طرح تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه بخشي از خاطرات آقاي دكتر محمد جعفر زمرديان از اعضای هیات علمی گروه جغرافيا را ثبت و ضبط نماييم. در اين بين تعداد 200 قطعه عكس منحصر بفرد در خصوص موضوعات مختلف از قبيل دانشجويي - فرهنگي - رفاهي و آموزشي در اختيار واحد تاريخ شفاهي دانشگاه مستقر در دانشكده قرار گرفت

ضمن سپاسگزاري از اين ایشان كه كمك بسزايي در امر تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه نمودند سعي مي شود در موضوعات مختلف و با رويكرد هاي متفاوت بخشي از اين تصاوير منتشر شود.

تصوير ذيل مربوط به سفر علمي دانشجويان رشته جغرافيا دانشكده به شهر تربت حيدريه ، رباط سفيد و كوه هاي خلج در يازده ارديبهشت سال 1354 به سرپرستي مهندس نجفي از گروه زمين شناسي دانشكده علوم مي باشد.

نكته قابل توجه حضور آقای عليرضا عاشوري كارشناس وقت گروه زمين شناسي و رئيس سابق دانشگاه و عضو هيات علمي گروه زمين شناسي دانشكده علوم بعنوان همراه دانشجويان و مهندس نجفي مي باشد.

2small

در اين عكس ايستاده از راست نفر دوم عليرضا عاشوري، نفر چهارم  اصغري، نشسته از راست نفر اول حسنعلي ايري ، نفر سوم محمد جعفر زمرديان، نفر چهارم حسين حاتمي نژاد مي باشند.

2small2 

ارسال کننده خبر: نوعي